Begroting 2023 gemeente Brunssum

De gemeente Brunssum presenteert voor 2023 en de jaren daarna een sluitende begroting. Binnen die begroting maakt de gemeente ruimte vrij voor een scala aan investeringen, die enerzijds leiden tot een beter en sterker Brunssum en anderzijds fungeren als vangnet voor de financiële gevolgen van de diverse crises voor de (kwetsbare) inwoners.

De Programmabegroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2026 laten een sluitende begroting zien voor 2023 en de jaren daarna. De prognoses laten voor de komende jaren tevens overschotten zien. Die houdt de gemeente achter de hand om in deze onzekere tijden, ook voor burgers, tegenvallers op te kunnen vangen.

De gemeente kiest daarom voor investeringen langs twee lijnen: investeren in maatschappelijke ontwikkelingen voor de langere termijn, en investeren in oplossingen voor de pijn op de korte termijn, daar waar inwoners geraakt worden door de crises van dit moment.

Investeringen
In de komende jaren gaat Brunssum investeren in de uitvoering van een aantal ruimtelijke projecten.

Tot die projecten behoort de verdere gebiedsontwikkeling van de Oostflank, die versneld uitgevoerd zal worden. Ook wordt een start gemaakt met de uitvoering van de vastgestelde visie voor het Schutterspark. De Centrumvisie, de vernieuwing van het winkelcentrumgebied, krijgt door realisatie van diverse bouwplannen en de bouw van extra (betaalbare) woningen vanaf 2023 daadwerkelijk vorm. Tenslotte investeert de gemeente in een verdere verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, en ondersteunt inwoners bij het verduurzamen van eigen woningen.

Ook zal er vanaf 2023 sprake zijn van een uitbreiding van de slagkracht van wijkgericht werken, zodat mensen in de Brunssumse wijken en buurten nog beter bereikt, ondersteund en geholpen kunnen worden.

In de Programmabegroting is nadrukkelijk ook oog voor de kwetsbare inwoners van Brunssum.

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het bestrijden van achterstanden bij kinderen. De aanpak van armoede is een ander speerpunt. De gemeente maakt zich daarbij grote zorgen over de (financiële) impact van de opeenvolgende crises – eerst corona, nu energie – voor de inwoners, van jong tot oud. In de Programmabegroting zijn daarom voorzieningen opgenomen die het mogelijk maken hulp en

ondersteuning te bieden wanneer inwoners, maar bijvoorbeeld ook verenigingen, te maken krijgen met exorbitante kostenstijgingen of onverwachte, noodzakelijke uitgaven.

Nieuwe aanpak
Dit is de eerste programmabegroting van Brunssum die een vertaling is van het nieuwe Coalitieakkoord 2022-2026, met als motto: ‘Samen voor Brunssum’.

Daarin erkent de gemeente dat de huidige crises weliswaar veel onzekerheden brengen, maar dat dit tegelijkertijd ook kansen biedt om een andere koers te varen en te kiezen voor een nieuwe aanpak, werkwijzen en strategieën. Eén van de specifieke speerpunten binnen die nieuwe aanpak is te komen tot een manier van (samen)werken die past bij de huidige tijdsgeest en waaraan zowel de samenleving als het bestuur behoefte heeft: Samen voor Brunssum.

De gemeente ziet de Programmabegroting 2023 dan ook als het startpunt voor een periode die in het teken staat van bouwen. Bouwen aan een beter Brunssum – een sociaal, inclusief, veilig en groen Brunssum met een goed voorzieningenniveau voor jong en oud – en dat vooral door middel van burgerparticipatie.

Dat betekent in de praktijk een integrale, gebiedsgerichte en programmatische manier van werken aan maatschappelijke opgaven waarin een goed samenspel plaatsvindt tussen inwoners, partners, ambtenaren en politiek. Daarbij gaat de gemeente nadrukkelijk met de voeten in de klei staan, door het accent te leggen op de uitvoering zodat de resultaten voor zich spreken.

Voor die uitvoering maakt de gemeente in de begroting ook extra geld vrij, zodat er voldoende mensen en middelen beschikbaar komen die passen bij de nieuwe opgaven.

Behandeling in gemeenteraad

De Programmabegroting 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026 zullen behandeld worden in de gemeenteraad van Brunssum op 1 november 2022.

De Programmabegroting 2023 is hier te raadplegen (pdf, 3 Mb).

Laatse publicties