Brunssum blijft komende jaren financieel gezond

De gemeente Brunssum slaagt erin om ook de komende jaren financieel gezond te blijven. Ondanks tegenvallers, onder meer als gevolg van overgedragen rijkstaken zonder daarbij voldoende middelen te verstrekken, slaagt de gemeente erin, door het nemen van extra maatregelen, uitgaven en inkomsten structureel in evenwicht te brengen. Hierdoor ontstaat op de langere termijn ruimte voor nieuw beleid.

Dat blijkt uit de Programmabegroting 2020 en de Meerjarenbegroting 2021-2023.

Begrotingsevenwicht
Voor komend jaar, 2020, verwacht de gemeente Brunssum een tekort van 2,6 miljoen euro. Dat tekort loopt in 2021 terug naar een half miljoen euro. Vanaf 2022 laat de meerjarenbegroting overschotten zien, toenemend van 350.000,- euro in 2022 tot 1,5 miljoen euro in 2023. In deze lange-termijn prognose is er sprake van een reëel begrotingsevenwicht en blijven de financiële reserves van de gemeente in stand.

Het consolideren van een gezonde financiële positie is een sleutelvoorwaarde om in de komende jaren uitvoering te kunnen blijven geven aan de ambities van het gemeentebestuur. Deze ambities hebben tot doel Brunssum, als zelfstandige gemeente, toekomstbestendig te maken, op sociaal, cultureel, economisch en ruimtelijk gebied, waarbij de burger echt centraal staat.

Sociaal domein
Op sociaal gebied gaat de aandacht van de gemeente de komende jaren vooral uit naar de kwetsbare burgers in onze samenleving. Brunssum blijft zorgdragen voor een ruimhartig voorzieningenniveau, ondanks de structurele tekorten in het sociaal domein als gevolg van rijksbeleid. De gemeente betreurt dat door de landelijke invoering van het abonnement-tarief het beleid met betrekking tot een uur extra hulp in het huishouden niet meer houdbaar is.

Speerpunten van het beleid zijn het versterken van de samenhang in de wijken en buurten, het bevorderen van de zelfredzaamheid van inwoners, het bestrijden van armoede, het terugdringen van het aantal mensen in de bijstand, en het ondersteunen van opgroeiende jongeren door te investeren in onderwijs en gezondheidsbeleid.

Onderwijs
Het onderwijsprogramma is erop gericht om tot gelijke kansen te komen voor elk kind. Er wordt een integrale doorgaande leerlijn, vanaf 9 maanden vóór de geboorte tot 18 jaar, ontwikkeld waarbij toegewerkt wordt naar Integrale Kind Centra

Economie en milieu
In 2020 versterkt Brunssum de economische infrastructuur door een verdere revitalisering van het centrum-winkelgebied (Promenade) en herstructurering van de bedrijventerreinen op de Oostflank. De gemeente zet ook in op het verder verdiepen van de samenwerking met de NAVO-basis voor het onderbrengen van detailhandel en andere diensten in het centrum-winkelgebied.

Ook op het gebied van ruimte en milieu liggen er grote opgaven. Een goede infrastructuur is nodig om Brunssum, inclusief het groene buitengebied, goed bereikbaar te houden, per auto, fiets en openbaar vervoer. Brunssum heeft hierbij voldoende oog voor de negatieve effecten voor omgeving en milieu. Om de groene omgeving voor toerisme en recreatie te ontsluiten, zal geïnvesteerd worden in verbetering van fiets- en wandelroutes, met aansluiting op Zuid-Limburgse en internationale netwerken.

De komende jaren gaan vraagstukken rondom klimaatadaptatie en energietransitie een steeds grotere rol spelen. Brunssum levert daaraan, passend bij de financiële draagkracht van gemeente en bewoners, zowel lokaal als regionaal bijdrages. Voorbeelden daarvan zijn de Regionale Energie Strategie voor de regio Zuid-Limburg, de PALET-doelstellingen voor Parkstad Limburg, en de Proeftuin Aardgasvrije wijk in Brunssum-Noord.

Gemeenteraad
De gemeenteraad van Brunssum behandelt de Programmabegroting 2020 en de Meerjarenbegroting 2020-2023 in de vergadering van 12 november 2019.

Laatse publicties