Brunssum brengt cultuur dichter bij inwoner

Het cultuurbeleid van de gemeente Brunssum staat de komende jaren in het teken van het versterken van de podiumkunsten en van de ‘community art’. Door het aanbieden van onder meer workshops en zomerscholen krijgen inwoners de kans om op een laagdrempelige manier te ontdekken wat cultuur in Brunssum voor hen kan betekenen. Tegelijk wil de gemeente de (lokale) cultuur ook zichtbaarder maken. “We gaan beter laten zien wat we hebben en wat we doen”, aldus Hugo Janssen, wethouder Cultuur.

Het nieuwe cultuurbeleid is vastgelegd in de Kadernota cultuur Brunssum 2020-2023 die onlangs door de gemeenteraad van Brunssum is vastgesteld.

Vrije tijd
In de Kadernota benadrukt de gemeente dat cultuur een belangrijke sociale functie vervult. Investeren in cultuur betekent investeren in het welbevinden van mensen en in de sociale cohesie van de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken.

Vandaar dat de gemeente een verbinding wil leggen tussen cultuur, het lokale verenigingsleven en vrijetijdsbesteding. “We brengen de cultuur dichter bij de Brunssumse bevolking”, zegt Hugo Janssen. “Onder andere door educatie. Door het creëren van community art. Door het creëren van een verbinding tussen het culturele aanbod enerzijds en wat mensen nodig hebben om fijn in Brunssum te wonen anderzijds”.

Community art
Zo gaat de gemeente de behoefte aan cultuur en aan culturele vorming peilen onder geïnteresseerde inwoners. Ook komt er een programma van workshops en van weekend- en zomerscholen waar deelnemers laagdrempelig kunnen ontdekken wat cultuur voor hen kan betekenen.

De gemeente wil inwoners ook helpen om het bestaande culturele aanbod in Brunssum gemakkelijker te ontdekken door het digitaal ontsluiten van culturele en historische bezienswaardigheden, bijvoorbeeld via wandel- en fietsroutes.

Een belangrijke rol spelen verenigingen, met name zang- en muziekverenigingen. De Kadernota constateert dat muziek sterk verweven is met de Brunssumse geschiedenis en een wezenlijk onderdeel is van de Brunssumse cultuur en identiteit. De gemeente wil daarom in de komende drie jaar inzetten op een sterkere muzikale programmering en méér muziekparticipatie.
De podiumkunsten in het algemeen krijgen een extra impuls. Voor de programmering van podiumkunsten in onder andere het Openluchttheater stelt de gemeente 25 duizend euro beschikbaar.

Eenzelfde bedrag wordt geïnvesteerd in een speciaal Fonds Podiumkunsten voor nieuwe initiatieven. Het is een revolverend fonds. Vanuit het fonds worden voorschotten verstrekt en geld dat terugvloeit naar het fonds wordt gebruikt om nieuwe initiatieven te financieren.

Mooie startpositie
De leidende gedachte in het nieuwe cultuurbeleid van de gemeente is “dat alle inwoners in aanraking kunnen komen met cultuur”, zegt wethouder Hugo Janssen.

Janssen: “Dat doen we vanuit de overtuiging dat cultuur een belangrijke bijdrage levert aan ieders welzijn en aan het leefklimaat in Brunssum. Gelukkig hebben we een mooie startpositie in Brunssum. Onze middelen zijn natuurlijk beperkt, maar we hebben van oudsher heel veel culturele verenigingen. Er is een rijk gemeenschapsleven. Er gebeurt al heel veel moois. Dat alles vormt een goede bodem om vervolgstappen te zetten. Om het nog beter te gaan doen. Dat is de inzet van deze Kadernota”.

Nu de gemeenteraad de Kadernota cultuur Brunssum 2020-2023 heeft vastgesteld, zal het college van B&W het cultuurbeleid verder uitwerken in een concreet uitvoeringsprogramma.