Brunssum sluit begrotingsjaar 2023 af met positief resultaat

De gemeente Brunssum sluit het jaar 2023 af met een positief resultaat, van 1,554 miljoen euro. Dat blijkt uit de Jaarstukken 2023.

Het positief resultaat is te danken aan een aantal meevallers.

De leges van de omgevingsvergunningen lieten een hogere opbrengst zien dan begroot, mede dankzij het grote aantal projecten dat in 2023 van start ging – een meevaller van in totaal een half miljoen euro. Omdat de gemeente Brunssum, net zoals vele andere werkgevers, moeite had om vacatures vervuld te krijgen, werden minder activiteiten voor de leefbaarheid in de wijken tot uitvoering gebracht en daarmee minder uitgegeven dan begroot (plus 300.000,- euro). De vergoeding vanuit het Rijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen leverde een positief resultaat op van 2,5 miljoen euro.

Tegenvallers
Maar er waren ook financiële tegenvallers, zoals een pensioenvoorziening voor bestuurders als gevolg van de nieuwe pensioenwet per 1 januari 2028 (3 miljoen euro), en hogere uitgaven voor de jeugdzorg (2 miljoen euro).

Uit de Jaarstukken blijkt tevens een knik in de ontwikkeling van de instroom en uitstroom van uitkeringsgerechtigden. Vooraf werd rekening gehouden met een daling van 2 procent, het werd een stijging van 3,5 procent. Dat heeft twee belangrijke oorzaken: Brunssum verwelkomt meer inburgeraars, terwijl daarnaast mensen in een traject bij Betere Buren ook nog eens langer nodig hebben om eventueel door te kunnen stromen naar de arbeidsmarkt. Wethouder Jaimy van Dijk (Financiën) merkt daarbij op dat “we bij deze doelgroep een grotere zorgvraag zien, die we als gemeente eerst op willen pakken. Dat past in ons beleid waarin we mensen vooral willen activeren op een wijze die aansluit bij hun mogelijkheden”.

Andere ontwikkelingen die in 2023 de inzet van meer middelen vergden, is een toegenomen vraag naar Wmo-voorzieningen als gevolg van de dubbele vergrijzing waarvan de effecten geleidelijk aan zichtbaar beginnen te worden. En verder koos de gemeente ervoor om armoedebeleid in 2023 te verruimen door een aantal aanvullende maatregelen uit te voeren.

Wethouder Van Dijk: “Onze voorzieningen, onze hulp, moeten we zo preventief en inclusief mogelijk organiseren. Daarin hebben we ook in 2023 stappen gezet. We kunnen nu kinderarmoede sneller signaleren. We hebben de armoederegelingen flink verruimd. We gaan bij mensen op bezoek als we merken dat ze van voorzieningen geen gebruik maken, et cetera”.

Onderwijs
Ook onderwijs vraagt steeds meer inzet vanuit de gemeente. De ambitie van het gemeentebestuur is om opgroeiende kinderen alle kansen en alle ruimte te bieden voor een brede ontwikkeling zodat zij maximaal hun talenten kunnen ontplooien. De gemeente krijgt hierin steeds meer taken en een steeds grotere verantwoordelijkheid.

Jaimy van Dijk: “Dit komt voort vanuit het wettelijke kader dat meerdere taken met zich meebrengt. In onderwijs komt heel veel samen. Leren, sport en bewegen, gezondheid – denk aan groente en fruit op alle scholen – minimabeleid en bestrijding kinderarmoede, dit alles in combinatie met vroegsignalering en preventie. Door onze krachten te bundelen op al die verschillende beleidsthema’s, kunnen we meer bereiken”.

Economie
In 2023 verrichtte de gemeente op zowel lokaal als regionaal niveau inspanningen om de lokale economie en het ondernemersklimaat te versterken. Belangrijke pijlers in het beleid zijn de Oostflank (Groeve Mourik) en de bedrijventerreinen. Op het bedrijventerrein Haefland zijn voorbereidingen getroffen voor de in 2025 geplande reconstructie van de openbare ruimte. Het nieuwe bedrijvencomplex aan Houserveld is in gebruik genomen. Daarnaast ging aandacht uit naar een opwaardering van het entreegebied aan de op- en afrit van de Buitenring. En in het centrum werd het winkelaanbod versterkt met nieuwe ondernemers.

Meerdere subsidies konden worden verworven om de nieuwbouw van woningen in Brunssum te versnellen en de bestaande woningvoorraad te transformeren. Flinke stappen werden gezet om te komen tot herontwikkeling van de locaties Raadhuisstraat, Entree Dorpstraat, Lindehof, Victoriapark en Kloosterstraat.

Financiën
Wethouder Van Dijk benadrukt dat bij alle ambities en uitdagingen in de uitvoering een gezond financieel beleid een harde voorwaarde blijft. “Keuzes die we maken zijn erop gericht om dit zo te houden. In 2023 hebben we gestreefd naar het zo laag mogelijk houden van de lasten voor inwoners en ondernemers. Gezien de gestegen kosten en prijzen zijn lasten wel noodgedwongen gestegen, maar we hebben de stijging weten te beperken”.

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om het positieve resultaat over 2023 te storten in de algemene reserves.

De gemeenteraad van Brunssum bespreekt de Jaarstukken 2023 in de vergadering van 2 juli 2024.

De Jaarstukken zelf zijn te raadplegen via onze website:

Brunssum sluit begrotingsjaar 2023 af met positief resultaat – Gemeente Brunssum