Koninklijke onderscheidingen gemeente Brunssum

Op maandag 26 april 2021 ontvingen acht inwoners van Brunssum een koninklijke onderscheiding, bij gelegenheid van Koningsdag 2021. Zeven gedecoreerden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, één inwoner werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De volgende personen (in alfabetische volgorde) werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Roelof Bosma (72 jaar)
Roelof Bosma is al ruim een halve eeuw actief voor Harmonie Orkest Concordia, in verschillende rollen.

Hij werd in 1969 lid van de Harmonie. In 1970 werd hij voorzitter van de Drumband Concordia, een onderdeel van de Harmonie. In 1976 legde hij het voorzitterschap neer en in 1977 maakte hij de overstap naar de Harmonie, onder meer als trombonist.

Een jaar later trad hij toe tot het bestuur van Harmonie Orkest Concordia. Hij vervulde de intensieve en tijdrovende functie (10 uur per week) tot 2002. Daarna nam hij tijdelijk, als interim, de voorzitterstaken waar, voor een periode van 3 jaar, tot 2005. Hij fungeert tegenwoordig als bestuursadviseur.

Roelof Bosma was, en is, ook actief in diverse commissies van Harmonie Orkest Concordia, onder meer in de commissie Clubblad de Concordiaan (1990-2000), de commissie Logistiek (2008-heden), de commissie Transport (2008-heden) en de commissie Activiteiten (2010-heden).

Erik Bron (56 jaar)
Erik Bron is sinds 2003 vrijwilliger bij de Zonnebloem. Van 2004 tot 2016 was hij secretaris van het bestuur van de afdeling Brunssum-Noord. Tevens is hij voor de afdeling mede-organisator van tal van activiteiten rondom Pasen, Kerstmis en de Nationale Ziekendag. Hij bezoekt mensen thuis en gaat mee als vrijwilliger op vakantieweken.

In 2015 trad de heer Bron toe tot het bestuur van de regionale afdeling van de Zonnebloem, Carboonland (Brunssum, Nuth en Beekdaelen).

Sinds 2004 is Erik Bron vrijwilliger bij het Worldfestival Parade, een vierjaarlijks dansfestival. Als lid (en voorzitter) van de werkgroep Zonnebloemvoorstellingen organiseert hij mede de

matineevoorstellingen voor 1.200 bezoekers uit Limburg en Brabant. Ook maakt hij deel uit van de werkgroep Optocht, belast met de organisatie van de Parade-optocht die 60.000 bezoekers trekt.

Daarnaast is Erik Bron sinds 2011 actief als vrijwilliger bij Zorgcentrum Schuttershof. Twee hele dagen per week, op twee verschillende afdelingen, begeleidt hij bewoners bij activiteiten en fungeert als een vraagbaak voor iedereen. Als lid en vice-voorzitter van de Cliëntenraad behartigt hij de belangen van de bewoners van zijn afdeling en draagt zo bij aan hun welzijn.

Rob Dautzenberg (70 jaar)
Rob Dautzenberg is jarenlang actief geweest in de lokale politiek, voor de politieke partij Lijst Borger. Van 2001 tot 2020 had hij zitting in diverse raadscommissies. In 2009 trad hij toe tot de gemeenteraad. In 2011 werd hij fractievoorzitter. In 2020 verliet hij de gemeenteraad.

Rob Dautzenberg is ruim 45 jaar lang (1967-2014) werkzaam geweest bij de politie. Ook daar ontwikkelde hij verschillende maatschappelijke initiatieven. In de jaren 80 richtte hij bij de gemeentepolitie Brunssum een eigen vakbond op, Leden Zonder Bond. Deze bleef actief tot 1993. Op eigen initiatief was hij vanuit de politie in 1996 betrokken bij de organisatie van de eerste CIOFF Wereld Folkloriade, die in Brunssum plaatsvond.

In 1996-2002 was de heer Dautzenberg vanuit de politie betrokken bij de opleiding Integrale Veiligheidszorg van de Hogeschool Zuyd. Hij vervulde een spilfunctie tussen politie en hogeschool, als gastdocent, aanspreekpunt, en bij de ontwikkeling van het curriculum.

Rob Dautzenberg was verder ook nog 10 jaar lang (1987-1997) bestuurslid van de Ouderraad van basisschool St Tarcisius.

Hubert (Boy) Fox (77 jaar)
Boy Fox is sinds 1978 lid van Mannenkoor RMK 1921. Voor deze vereniging is hij al ruim 40 jaar in diverse functies actief.

Van 1982 tot 1995 was de heer Fox penningmeester. Sinds 1980 is hij tevens contactpersoon van een uitwisselingsprogramma met een Universiteitskoor en andere verenigingen uit de Poolse stad Gdansk. In het verlengde van die contacten organiseerde hij transporten met hulpgoederen van Brunssum naar Gdansk, wat leidde tot warme banden tussen beide steden. Uit erkentelijkheid voor deze inspanningen werd RMK 1921 in privé-audiëntie ontvangen door Paus Johannes Paulus II.

Boy Fox was, en is, ook op andere terreinen actief voor RMK 1921. Sinds 1980 is hij organisator van het bedrijvenschuttersfeest waarmee geld wordt ingezameld voor de eigen vereniging. Een andere sponsoractiviteit is het diner dansant, voorafgaand aan het jaarlijkse Kersconcert, dat door de heer Fox georganiseerd werd in de jaren 1995-2000.

Sinds 2017 is Boy Fox voorzitter van de werkgroep die het eeuwfeest van het mannenkoor in 2021 voorbereidt.

Ron (Ronny) Logister (45 jaar)
Ron Logister is sinds 2000 lid van Carnavalsvereniging De Streupers. In 2008 trad hij toe tot het bestuur, in 2017 werd hij secretaris. Daarnaast maakt hij deel uit van verschillende werkgroepen en commissies. Verder speelt Ron Logister een belangrijke rol in het opzetten en onderhouden van relaties met Duitse carnavalsverenigingen en is hij de initiator van het jaarlijkse Gardetreffen. Sinds 2001 is hij ook lid van de Karnavalsroad Brunssum en betrokken bij de organisatie van de optocht, de Karnavalsmis en het Vrouwlujtreffen.

Ron Logister is sinds 2004 actief voor het Worldfestival Parade Brunssum. Hij trad in dat jaar toe tot de werkgroep Optocht. In 2015 werd hij secretaris van de werkgroep Dag- en Avondprogramma en vanaf 2016 is hij voorzitter van deze werkgroep.

Ook is Ron Logister sinds 2005 verbonden aan de Heemkundevereniging. Vanuit deze vereniging zet hij zich met name in voor behoud en versterking van de lokale carnavalscultuur. Van 2007 tot 2016 zat hij in het bestuur van de Heemkundevereniging. Sinds 2006 levert hij bijdragen aan de Limburgse teksten voor de Karnavalsmis en sinds 2010 vertaalt en schrijft hij de Prinsenproclamaties van de Brunssumse carnavalsverenigingen.

Els (Elsje) Knubben-Theunissen (63 jaar)
Els Knubben-Theunissen is al ruim 40 jaar actief als vrijwilliger in de Brunssumse samenleving.

Van 1980 tot 1990 was ze verbonden aan de buurtvereniging Schuttersveld. In de functie van secretaris gaf ze een nieuwe impuls aan de vereniging en was nauw betrokken bij de activiteiten die voor buurtbewoners werden georganiseerd.

Van 1988 tot 1994 was ze lid van de OR van het Atrium Medisch Centrum in Brunssum. Vanuit die rol heeft ze mede bijgedragen aan de samenwerking en fusie met ziekenhuizen in de omgeving. Zij speelde een grote rol in het behoud van een kinderpoli voor Brunssum.

In 1988 richtte Els Knubben-Theunissen het Damescomité op van Mannenkoor RMK 1921. Tot 2011 was ze voorzitter van dit comité, dat het koor ondersteunde, zorgde voor de verbinding tussen koorleden en hun partners, en een rol speelde bij sponsoractiviteiten.

Sinds 2004 is zij actief als mantelzorger. Van 2009 tot 2017 was ze lid van diverse cliëntenraden binnen de SMO Raad Brunssum. Zij vormde een belangrijke schakel tussen de praktijk van de mantelzorg en de politieke en bestuurlijke beleidsmakers.

Els Knubben-Theunissen verricht momenteel nog vrijwilligerswerk voor Zangensemble Solo Voci (sinds 1995) en het wijkteam Brunssum Centrum (sinds 2015).

Astrid Tijssen-Hoekzema (71 jaar)
Astrid Tijssen-Hoekzema is sinds 1984 actief als vrijwilliger voor de Geformeerde Kerk Vrijgemaakt te Brunssum. Ze bezoekt eenzame en/of hulpbehoevende mensen thuis, en biedt aandacht, een gesprek of hulp. Ook ondersteunt ze de Kerkenraad met secretariële en organisatorische werkzaamheden.

Vanaf 1986 is ze betrokken bij de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind. Ze geeft voorlichting (in buurthuizen, tijdens beurzen) en organiseert de jaarlijkse collecte in Brunssum.

Mevrouw Tijssen-Hoekzema is ook actief als rayonleider voor Handicap NL in Parkstad Limburg. Zij stuurt de 26 wijkhoofden aan en is verantwoordelijk voor de collectes die gehouden worden in de regio.

Van 1995 tot 2010 deed zij vrijwilligerswerk voor de Christelijke Sportvereniging Treebeek en van 2008 tot 2016 was ze vrijwilliger voor de Buurtvereniging Horizon, onder andere als penningmeester. Momenteel verricht ze vrijwilligerswerk voor de Stichting Exodus (sinds 2013) door het organiseren van bezoeken van kinderen aan gedetineerden in penitentiaire inrichtingen. Ook is mevrouw Tijssen sinds 2015 actief als mantelzorger.

De volgende persoon werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Peter Latten (78 jaar)
Gedurende zijn werkzame leven en ook na zijn pensioen, tot op heden, heeft Peter Latten zich ingezet voor de arbeidsgehandicapte medewerkers van gemeentelijk werkbedrijf WSW.

Als lid, secretaris en voorzitter van Bouw en Houtbond FNV (FNV Bouw) en AbvaKabo FNV heeft hij zich sterk gemaakt voor de arbeidsrechten van de medewerkers van het gemeentelijk werkbedrijf. Mensen met een arbeidsbeperking die, mede door de betrokkenheid van de heer Latten, gehoord en gezien werden.

Van 1975 tot 2014 vervulde Peter Latten diverse bestuursfuncties binnen de FNV Bouw (en rechtsvoorgangers), zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau. Sinds 2014 is hij bestuurslid en sinds 2018 voorzitter van FNV Parkstad. Hij geeft niet alleen leiding aan het lokale netwerk FNV Parkstad, maar ook aan diverse commissies. Tevens is hij vice-voorzitter van het groepsbestuur Senioren.

Van 1993 tot 1996 was Peter Latten secretaris van de ondernemingsraad van Licom Meubel.

Daarnaast was en is de heer Latten ook op andere terreinen maatschappelijk actief. In 2007 trad hij toe tot het bestuur van de Centrale Bond voor Ouderen in Brunssum. Sinds 2010 is hij secretaris. Tevens heeft hij zitting in de Federatieraad van de Seniorenraden Parkstad.

Verder heeft Peter Latten in het verleden vrijwilligerswerk verricht voor diverse verenigingen, waaronder Aquariumvereniging Waterweelde (1974-1982), Aquariumvereniging Tropica (1985-1999) en Handbalvereniging Brunssum (1985-1995).

Laatse publicties